Stephanie Deprez

Erkenning aannemer aanvragen

Met meer dan 15 jaar ervaring kennen wij het klappen van de zweep als het aankomt op het aanvragen van jouw erkenning als aannemer. 

Bespaar jezelf kostbare tijd en geld
door ons jouw aanvraag te laten samenstellen en indienen.

Niels Deprez

Klasse erkenning van aannemer

In België bestaan er 8 klassen waarin u een erkenning als aannemer kunt aanvragen. 
Deze klassen worden bepaald op basis het type en de grootte van de werken die de aannemer wenst uit te voeren.

 

Een Klasse 1 erkenning van aannemer is een belangrijke certificering voor aannemers die aantoont dat zij voldoen aan specifieke kwalificaties en vereisten om bouwprojecten uit te voeren.

Wat is een Klasse 1 Erkenning van Aannemer?

Een Klasse 1 erkenning van aannemer geeft aan dat een aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. Het is een waardevol kwaliteitslabel voor aannemers dat hen in staat stelt zich te kandideren voor openbare aanbestedingen en hun professionaliteit te benadrukken.

Vereisten voor het aanvragen van een Klasse 1 Erkenning

De vereisten voor het verkrijgen van een Klasse 1 erkenning zijn relatief minimaal. Het controleren van statuten, KBO-inschrijving en strafregister zijn enkele van de belangrijkste criteria die moeten worden vervuld.

Proces van het verkrijgen van een Klasse 1 Erkenning

Het proces van het verkrijgen van een Klasse 1 erkenning omvat het samenstellen van een dossier binnen ongeveer een week, gevolgd door een formele indiening en een wachttijd van ongeveer een maand voor de besluitvorming door de bevoegde autoriteiten.

Voordelen van een Klasse 1 Erkenning als Aannemer

Met een Klasse 1 erkenning kunnen aannemers zich onderscheiden bij aanbestedingen en hun reputatie versterken door dit kwaliteitslabel te gebruiken in hun communicatie en marketing.

Vernieuwing en Nalevingsregels

Een Klasse 1 erkenning als aannemer is geldig voor 5 jaar en moet daarna vernieuwd worden. Het naleven van de regels en afspraken is essentieel, net zoals voor niet-erkende aannemers.

Kortom, een Klasse 1 erkenning als aannemer opent deuren naar nieuwe mogelijkheden en toont aan dat een aannemer voldoet aan de nodige kwalificaties en normen in de bouwsector. Het is een waardevolle investering in professionaliteit en geloofwaardigheid.

Wat definieert een Klasse 2 aannemer?

Een Klasse 2 erkenning van aannemer is een cruciale certificering die aannemers kunnen behalen om aan te tonen dat ze voldoen aan specifieke kwalificaties en vereisten die essentieel zijn voor het uitvoeren van bouwprojecten. Deze erkenning bevestigt dat de aannemer bekwaam is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit succesvol uit te voeren.

Welke criteria moet men voldoen voor het aanvragen van een Klasse 2 erkenning als aannemer?

Naast de correcte statuten en KBO-inschrijving, dienen aspirant-aannemers te voldoen aan diverse criteria met betrekking tot personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, en andere relevante aspecten. Wij voeren een grondige controle uit om te verifiëren of uw onderneming aan deze criteria voldoet.

Wat is de tijdsduur voor het verkrijgen van een Klasse 2 erkenning als aannemer?

Het proces om een Klasse 2 erkenning te verkrijgen vereist ongeveer twee weken voor het samenstellen van het dossier, gevolgd door een officiële indiening. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.
De Commissie komt maandelijks bijeen om besluiten te nemen over complete dossiers.

Welke documentatie is vereist voor de aanvraag van een Klasse 2 erkenning als aannemer?

De benodigde documenten variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals bedrijfsstructuur en personeelsbestand. Wij zullen de nodige documentatie verzamelen en u voorzien van een gedetailleerd overzicht van documenten die u zelf moet opvragen of laten ondertekenen.
Na voltooiing wordt het dossier officieel ingediend bij de dienst erkenning als aannemer in Brussel.

Wat zijn de voordelen van het behalen van een Klasse 2 erkenning als aannemer?

Eenmaal erkend als aannemer, kan uw bedrijf meedingen naar openbare aanbestedingen. Bovendien dient deze erkenning als een kwaliteitslabel dat u kunt vermelden op uw facturen, website en andere communicatiemiddelen.

Hoe vaak moet een Klasse 2 erkenning als aannemer worden vernieuwd?

Een aannemerserkenning is vijf jaar geldig en dient daarna vernieuwd te worden. Voorlopige erkenningen hebben een geldigheidsduur van 20 maanden en kunnen twee keer verlengd worden, met een maximale looptijd van vijf jaar.

Wat onderscheidt een Klasse 1 van een Klasse 2 erkenning als aannemer?

De klasse bepaalt het maximale bedrag per bouwproject waarvoor men zich kan kandidaat stellen. Hoe hoger de klasse, des te strenger worden de eisen met betrekking tot omzet, werkreferenties, personeel, en andere criteria.

Klasse 1 mag projecten tot €135.000 aannemen, terwijl Klasse 2 tot €275.000 per project mag factureren.

Zijn er beperkingen verbonden aan een Klasse 2 erkenning als aannemer?

Ja, er geldt een maximum van €275.000 per project en €2.200.000 per jaar.

Wordt de Klasse 2 erkenning als aannemer internationaal erkend?

De Belgische overheid kent de aannemerserkenning toe, die echter alleen geldig is voor Belgische overheidsinstanties. Niettemin kan deze erkenning in andere landen dienen als kwaliteitslabel indien u kunt bewijzen dat u erkend bent in België.

Is er mogelijkheid tot bezwaar bij een negatieve beslissing omtrent mijn Klasse 2 erkenning als aannemer?

Ja, indien uw erkenning wordt geweigerd, zal de reden hiervoor worden vermeld in het besluit.

U heeft dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en relevante bewijsstukken te verstrekken voor herziening van het dossier. Onze experts begeleiden u bij dit proces om uw erkenning zo efficiënt en effectief mogelijk te verkrijgen.

Hoe kan ik mijn kans op het verkrijgen van een Klasse 2 erkenning als aannemer vergroten?

Door ons uw dossier te laten analyseren en samenstellen, profiteert u van onze uitgebreide expertise en optimaliseren we uw kansen om erkend te worden als aannemer.


Van de initiële vereisten en voordelen tot vernieuwing en mogelijke bezwaren; wij staan klaar om u te begeleiden door dit belangrijke proces!

Wat is een Klasse 3 aannemer?

Een Klasse 3 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren.

Wat zijn de vereisten voor het aanvragen van een Klasse 3 erkenning van aannemer in België?

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

Hoe lang duurt het proces van het verkrijgen van een Klasse 3 erkenning van aannemer?

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie vergadert 1 keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag van een Klasse 3 erkenning van aannemer?

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op, een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen / te laten tekenen (zoals onder andere werkreferenties). Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel.

Zijn er bepaalde beperkingen of voorwaarden voor het aanvragen van een Klasse 3 erkenning van aannemer?

Ja, er is een maximum van 500.000€ per werf en een maximum van 4.000.000€ per jaar.

Hoe vaak moet een Klasse 3 erkenning van aannemer worden vernieuwd?

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuwd te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Zijn er verschillen in de aanvraagprocedure voor Belgische en buitenlandse aannemers voor een Klasse 3 erkenning?

Een erkenning als aannemer is enkel mogelijk voor een Belgische onderneming, die dus ingeschreven is in de KruispuntenBank der Ondernemingen. Als de bestuurder van buitenlandse origine is, is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een Klasse 3 erkenning van aannemer in België?

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Hoe kan ik controleren of een aannemer een geldige Klasse 3 erkenning heeft?

U kunt nakijken op deze link of een aannemer (op basis van zijn ondernemingsnummer of BTW-nummer of benaming) al dan niet erkend is.

Kan een aannemer in beroep gaan als de aanvraag voor Klasse 3 erkenning wordt afgewezen?

Ja, wanneer uw erkenning geweigerd wordt, dan zal de reden ook vermeld worden in de beslissing. We hebben dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat hetzelfde dossier terug in behandeling kan worden genomen. Wij begeleiden uw onderneming hierbij zodat u zo goed efficiënt en vlot mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.


Het proces, vereisten en voordelen zijn essentieel om te begrijpen voor aannemers die zich willen profileren op de markt.

Mocht u nog verdere vragen hebben of begeleiding nodig hebben bij uw aanvraag, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het verkrijgen van een Klasse 4 erkenning als aannemer kan een belangrijke stap zijn voor je onderneming. Het bewijst dat je voldoet aan de nodige kwalificaties en vereisten om bouwwerkzaamheden van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. 

Wat is een Klasse 4 aannemer?

Een Klasse 4 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aangeeft dat een aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. Deze erkenning geeft vertrouwen aan potentiële klanten en opdrachtgevers dat je als aannemer voldoet aan hoge kwaliteitsstandaarden.

Wat zijn de vereisten om een Klasse 4 erkenning van aannemer aan te vragen in België?

Om in aanmerking te komen voor een Klasse 4 erkenning, moet je onderneming voldoen aan meerdere voorwaarden. Naast correcte statuten en een inschrijving bij de Kruispuntenbank der Ondernemingen (KBO), zijn er vereisten op het gebied van personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen en een blanco strafregister.

Wij kunnen voor je nagaan of je onderneming aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe lang duurt het proces van het aanvragen van een Klasse 4 erkenning van aannemer?

Het proces begint met het samenstellen van je dossier, wat ongeveer twee weken in beslag neemt. Zodra het dossier compleet is, dienen we het in bij de dienst erkenning als aannemer.
Deze dienst heeft vervolgens drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.
De Commissie komt één keer per maand bijeen om beslissingen te nemen over volledige dossiers.

Welke documenten zijn nodig voor het indienen van een Klasse 4 aanvraag in België?

De benodigde documenten kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals of je een eenmanszaak of vennootschap hebt en of je personeel in dienst hebt.

Wij zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk documenten zelf opvragen, maar een uittreksel uit het strafregister dien je bijvoorbeeld zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven je een overzicht van wat je zelf nog moet regelen, zoals werkreferenties. Zodra het dossier volledig is, dienen we het officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel.

Zijn er specifieke financiële vereisten voor het verkrijgen van een Klasse 4 erkenning van aannemer?

Ja, er zijn specifieke voorwaarden met betrekking tot omzetreferenties en eigen vermogen. Wij kunnen voor je controleren of je aan deze financiële vereisten voldoet.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een Klasse 4 erkenning als aannemer in België?

Een Klasse 4 erkenning biedt verschillende voordelen. Het stelt je onderneming in staat om deel te nemen aan openbare aanbestedingen en fungeert als kwaliteitslabel dat je kunt vermelden op je facturen, website en andere communicatiekanalen.

Zijn er bepaalde restricties verbonden aan een Klasse 4 erkenning van aannemer?

Ja, er zijn financiële beperkingen verbonden aan deze erkenning. Zo mag je maximaal €900.000 per werf en €7.000.000 per jaar aan projecten uitvoeren.

Hoe vaak moet een Klasse 4 erkenning worden vernieuwd in België?

Een Klasse 4 erkenning is vijf jaar geldig. Na deze periode moet de erkenning worden vernieuwd.
Een voorlopige erkenning heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximale looptijd van vijf jaar.

Zijn buitenlandse aannemers ook in aanmerking voor een Klasse 4 erkenning in België?

Nee, alleen Belgische ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntenbank der Ondernemingen komen in aanmerking voor een Klasse 4 erkenning. De nationaliteit van de bestuurder maakt echter geen verschil in de aanvraagprocedure.

Kunnen individuele aannemers ook een Klasse 4 erkenning aanvragen of is het alleen voor bedrijven?

Ja, ook individuele aannemers kunnen een Klasse 4 erkenning aanvragen. Het is dus niet verplicht om een rechtspersoon te zijn.

Wat zijn de mogelijke redenen voor afwijzing van een Klasse 4 aanvraag in België?

Een aanvraag kan worden afgewezen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden inzake personeel, omzet, eigen vermogen, kaderpersoneel of werkreferenties. Wij controleren echter alle voorwaarden zorgvuldig voordat we je dossier indienen bij de dienst erkenning als aannemer.

Een Klasse 4 erkenning als aannemer biedt vele voordelen en bevestigt de professionaliteit en betrouwbaarheid van je onderneming.

Het proces vereist echter zorgvuldige voorbereiding en naleving van diverse voorwaarden. Door ons in te schakelen, kun je er zeker van zijn dat je aanvraag correct en compleet wordt ingediend.

Neem contact met ons op om de eerste stappen te zetten naar het verkrijgen van jouw Klasse 4 erkenning!

In de bouwsector is het essentieel om erkend te zijn en te voldoen aan bepaalde kwalificaties.
Een Klasse 5 erkenning van aannemer biedt tal van voordelen en mogelijkheden voor bedrijven die aan grote en complexe projecten willen werken.

Wat is een Klasse 5 aannemer?

Een Klasse 5 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden.

Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren.

Wat zijn de vereisten voor het aanvragen van een erkenning als aannemer in Klasse 5 in België?

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving, dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

Hoe lang duurt het gemiddeld voordat een Klasse 5 erkenning als aannemer wordt verleend?

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie vergadert één keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Zijn er specifieke documenten nodig voor de aanvraag van een Klasse 5 erkenning als aannemer in België?

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft, dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel, …) en we vragen zoveel als mogelijk zelf op. Een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen of te laten tekenen, zoals onder andere werkreferenties. Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel.

Kunnen buitenlandse aannemers ook een Klasse 5 erkenning aanvragen in België?

Een erkenning als aannemer is enkel mogelijk voor een Belgische onderneming, die dus ingeschreven is in de Kruispuntenbank der Ondernemingen. Als de bestuurder van buitenlandse origine is, is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een Klasse 5 erkenning als aannemer in België?

Wanneer u erkend bent als aannemer, kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel dat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Zijn er bepaalde beperkingen verbonden aan een Klasse 5 erkenning als aannemer?

Ja, er is een maximum van €1.810.000 per werf en een maximum van €14.500.000 per jaar.

Hoe vaak moet een aannemer zijn Klasse 5 erkenning vernieuwen in België?

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuwd te worden. Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximale looptijd van 5 jaar.

Wat te doen als de aanvraag voor een Klasse 5 erkenning als aannemer wordt afgewezen?

Wanneer uw erkenning geweigerd wordt, zal de reden ook vermeld worden in de beslissing. We hebben dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat hetzelfde dossier opnieuw in behandeling kan worden genomen.

Wij begeleiden uw onderneming hierbij zodat u zo efficiënt en vlot mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.

Hoe kan een aannemer controleren of zijn Klasse 5 erkenning nog geldig is?

U kunt nakijken via deze link of een aannemer (op basis van zijn ondernemingsnummer of BTW-nummer of benaming) erkend is en hoelang dit nog geldig is. Bij vragen kunt u ons altijd contacteren!

Een Klasse 5 erkenning biedt aanzienlijke voordelen voor aannemers die grote en complexe projecten willen uitvoeren in België.
Door te voldoen aan de strikte vereisten en het zorgvuldig indienen van alle nodige documenten, kunt u deze waardevolle erkenning verkrijgen.

Neem gerust contact met ons op voor begeleiding tijdens dit proces en zorg ervoor dat uw onderneming klaar is om nieuwe hoogten te bereiken.

Het verkrijgen van een Klasse 6 erkenning als aannemer in België is een belangrijke stap voor bouwbedrijven die willen aantonen dat ze voldoen aan de vereiste kwalificaties en normen. 

Wat is een Klasse 6 aannemer?

Een Klasse 6 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aangeeft dat een aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren. Dit keurmerk toont aan dat de aannemer aan specifieke kwalificaties en voorwaarden voldoet, wat vertrouwen wekt bij potentiële klanten en opdrachtgevers.

Wat zijn de vereisten voor het aanvragen van een Klasse 6 erkenning van aannemer in België?

Om in aanmerking te komen voor een Klasse 6 erkenning, moet uw onderneming aan verschillende voorwaarden voldoen. Naast correcte statuten en inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), zijn er eisen op het gebied van personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen en een blanco strafregister.

Wij controleren voor u of uw onderneming aan al deze voorwaarden voldoet.

Hoe lang duurt het proces van het verkrijgen van een Klasse 6 erkenning van aannemer?

Het proces om een Klasse 6 erkenning te verkrijgen duurt enkele maanden. Eerst neemt het ongeveer twee weken in beslag om het dossier samen te stellen. Na de officiële indiening heeft de dienst erkenning als aannemer drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.
De Commissie vergadert maandelijks om beslissingen te nemen over volledige dossiers.

Welke documenten zijn nodig voor het aanvragen van een Klasse 6 erkenning van aannemer?

De benodigde documenten voor de aanvraag hangen af van verschillende factoren, zoals of uw onderneming een eenmanszaak of vennootschap is, en of u personeel heeft. Wij helpen u bij het verzamelen van de benodigde documenten en geven een duidelijk overzicht van wat u zelf nog moet aanvragen of laten ondertekenen, zoals werkreferenties en een uittreksel uit het strafregister.

Zijn er specifieke voorwaarden waaraan een aannemer moet voldoen voor een Klasse 6 erkenning in België?

Ja, naast correcte statuten en KBO-inschrijving moet uw onderneming voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen en een blanco strafregister.

Wij helpen u bij het controleren of uw onderneming aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe vaak moet een Klasse 6 erkenning van aannemer worden vernieuwd?

Een Klasse 6 erkenning is vijf jaar geldig. Daarna moet deze vernieuwd worden. Een voorlopige erkenning is geldig voor twintig maanden en kan tot twee keer verlengd worden, met een maximale looptijd van vijf jaar.

Zijn er bepaalde beperkingen verbonden aan een Klasse 6 erkenning van aannemer?

Ja, er gelden enkele beperkingen voor aannemers met een Klasse 6 erkenning. Zo is er een maximum van €3.225.000 per werf en €26.000.000 per jaar.

Wat zijn de voordelen van het hebben van een Klasse 6 erkenning als aannemer in België?

Met een Klasse 6 erkenning kan uw onderneming deelnemen aan openbare aanbestedingen. Daarnaast is het een kwaliteitslabel dat u op uw facturen, website en andere communicatiemiddelen kunt vermelden, waardoor u zich kunt onderscheiden van concurrenten.

Kan een buitenlandse aannemer ook een Klasse 6 erkenning in België aanvragen?

Een erkenning als aannemer is alleen mogelijk voor Belgische ondernemingen die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor buitenlandse bestuurders is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Wat te doen als de aanvraag voor een Klasse 6 erkenning wordt afgewezen?

Als uw aanvraag wordt afgewezen, wordt de reden hiervoor vermeld in de beslissing. U heeft dan dertig dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te leveren zodat het dossier opnieuw behandeld kan worden.

Wij begeleiden uw onderneming hierbij om ervoor te zorgen dat u zo efficiënt mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.

Is het mogelijk om als startende aannemer direct een Klasse 6 erkenning aan te vragen?

Ja, startende aannemers kunnen direct een voorlopige Klasse 6 erkenning aanvragen. Deze voorlopige erkenning is twintig maanden geldig en kan tot twee keer verlengd worden, met een maximum looptijd van vijf jaar.

De voorwaarden zijn dan minder streng wat betreft werkreferenties en personeel.

Hoe lang is een Klasse 6 erkenning geldig nadat deze is toegekend?

Een Klasse 6 erkenning is vijf jaar geldig. Daarna moet deze vernieuwd worden. Een voorlopige erkenning is twintig maanden geldig en kan tot twee keer verlengd worden met een maximale looptijd van vijf jaar.

Het verkrijgen van een Klasse 6 erkenning als aannemer biedt talrijke voordelen, zoals toegang tot openbare aanbestedingen en het versterken van uw reputatie als betrouwbare en gekwalificeerde aannemer.

Het proces vereist echter zorgvuldige voorbereiding en naleving van verschillende vereisten.

Wij staan klaar om u door dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw aanvraag succesvol verloopt.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of advies!

Als aannemer in België is het belangrijk om te weten hoe je een Klasse 7 erkenning kunt verkrijgen. Dit proces kan complex lijken, maar met de juiste begeleiding en informatie wordt het een stuk eenvoudiger. 

Wat is een Klasse 7 Aannemer?

Een Klasse 7 erkenning van aannemer is een officiële certificering die aantoont dat een aannemer voldoet aan specifieke kwalificaties en vereisten voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden van een bepaalde omvang en complexiteit.
Deze erkenning is een kwaliteitslabel dat aangeeft dat de aannemer geschikt is om grotere en ingewikkeldere projecten aan te nemen.

Hoe Lang Duurt het Proces van het Verkrijgen van een Klasse 7 Erkenning van Aannemer?

Het proces begint met het samenstellen van het dossier, wat ongeveer twee weken in beslag neemt. Nadat het dossier compleet is, wordt het officieel ingediend bij de dienst Erkenning als Aannemer in Brussel.

De dienst heeft vervolgens drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. De Commissie komt eenmaal per maand bijeen om de volledige dossiers te beoordelen.

Welke Documenten Zijn Nodig voor het Indienen van een Klasse 7 Aanvraag in België?

De benodigde documenten variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals of je een eenmanszaak of vennootschap hebt, en of je personeel in dienst hebt. Wij helpen je bij het verzamelen van zoveel mogelijk documenten, maar een uittreksel uit het strafregister moet je zelf aanvragen bij de gemeente.

We geven je een duidelijk overzicht van wat je zelf nog moet opvragen of laten tekenen, zoals werkreferenties. Zodra het dossier volledig is, dienen wij dit officieel in bij de dienst Erkenning als Aannemer.

Zijn er Specifieke Criteria waaraan een Aannemer Moet Voldoen voor een Klasse 7 Erkenning in België?

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving moet je ook voldoen aan voorwaarden zoals personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, en een blanco-strafregister. Wij controleren of je onderneming voldoet aan deze voorwaarden.

Wat Zijn de Voordelen van het Hebben van een Klasse 7 Erkenning als Aannemer in België?

Met een Klasse 7 erkenning kan je onderneming zich kandidaat stellen voor openbare aanbestedingen. Daarnaast fungeert deze erkenning als een kwaliteitslabel dat je kunt vermelden op je facturen en website, wat je concurrentiepositie kan versterken.

Kan een Buitenlandse Aannemer ook een Klasse 7 Erkenning Aanvragen in België?

Een erkenning als aannemer is alleen mogelijk voor Belgische ondernemingen die geregistreerd zijn in de Kruispuntenbank der Ondernemingen (KBO). De nationaliteit van de bestuurder maakt daarbij geen verschil.

Hoe Vaak Moet een Klasse 7 Erkenning Vernieuwd Worden in België?

Een Klasse 7 erkenning is vijf jaar geldig. Daarna moet deze vernieuwd worden. Een voorlopige erkenning is twintig maanden geldig en kan tot twee keer verlengd worden, met een maximale looptijd van vijf jaar.

Wordt er een Inspectie Uitgevoerd Voordat een Klasse 7 Erkenning Wordt Toegewezen?

Er wordt geen inspectie ter plaatse uitgevoerd, maar wel een grondige analyse van het ingediende dossier. Met onze begeleiding zorgen we ervoor dat je dossier optimaal is.

Hoe Kan ik Controleren of een Aannemer een Geldige Klasse 7 Erkenning Heeft in België?

Je kunt dit controleren via deze link. Hier kun je op basis van het ondernemingsnummer, BTW-nummer of de benaming nagaan of een aannemer erkend is en hoe lang de erkenning nog geldig is.

Bij vragen kun je ons altijd contacteren!

Zijn er Bepaalde Bouwprojecten Waarvoor een Klasse 7 Erkenning Verplicht is in België?

Ja, bij openbare aanbestedingen meldt de overheid welke klasse vereist is. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project kan een Klasse 7 erkenning noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen.

Wat is het Verschil Tussen Verschillende Klassen van Aannemerserkenningen in België?

Hoe hoger de klasse, hoe groter de werken zijn waaraan je kunt deelnemen bij overheidsopdrachten. Een hogere klasse betekent dat je geschikt bent voor grotere en complexere projecten.

Het verkrijgen van een Klasse 7 erkenning als aannemer in België kan een complex proces zijn, maar met de juiste begeleiding en informatie is het goed te doen. Deze erkenning biedt aanzienlijke voordelen, zoals deelname aan openbare aanbestedingen en het fungeren als kwaliteitslabel.
Zorg ervoor dat je voldoet aan alle criteria en dien een volledig dossier in voor de beste kans op succes.

Als je hulp nodig hebt bij dit proces, staan wij altijd klaar om je te ondersteunen.

Het verkrijgen van een erkenning als Klasse 8 aannemer in België is een belangrijke stap voor bouwondernemingen die zich willen onderscheiden en deelnemen aan grote openbare aanbestedingen. 

Wat is een Klasse 8 aannemer?

Een Klasse 8 erkenning van aannemer is een officiële erkenning die aannemers kunnen verkrijgen om aan te tonen dat ze voldoen aan bepaalde kwalificaties en vereisten die nodig zijn voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Het geeft aan dat de aannemer geschikt is om projecten van een bepaalde omvang en complexiteit uit te voeren.

Wat zijn de vereisten om erkend te worden als aannemer in Klasse 8 in België?

Naast correcte statuten en KBO-inschrijving dient men ook te voldoen aan voorwaarden inzake personeel, werkreferenties, omzet, eigen vermogen, blanco-strafregister, enzovoort. Wij kijken voor u na of uw onderneming voldoet aan de voorwaarden.

Welke documenten zijn nodig voor de aanvraag van erkenning als aannemer in Klasse 8?

Wij kijken na welke documenten u nodig heeft. Dit hangt namelijk af van verschillende factoren (eenmanszaak / vennootschap, met of zonder personeel). We vragen zoveel mogelijk zelf op, maar een uittreksel uit het strafregister dient u zelf aan te vragen bij de gemeente. We geven u een duidelijk overzicht van wat u zelf nog dient op te vragen of te laten tekenen (zoals onder andere werkreferenties).
Eens het dossier volledig is, dienen we dit officieel in bij de dienst erkenning als aannemer te Brussel.

Wat is de procedure voor het verkrijgen van erkenning als aannemer in Klasse 8 in België?

Allereerst analyseren we uw onderneming en kijken we voor welke klasse u in aanmerking komt. Vervolgens vragen wij zoveel mogelijk documenten zelf op bij de betrokken instanties en geven we u duidelijke instructies van welke documenten we van u nog nodig hebben.
Eens het dossier volledig is, dienen we dit in bij de dienst erkenning als aannemer. Zij kijken na of het dossier volledig is en versturen vervolgens een (on)volledigheidsverklaring.

Bij een volledig dossier wordt dit op de agenda geplaatst voor de Commissie, die maandelijks vergadert. Eens het dossier voorgekomen is op de vergadering, ontvangen we hiervan dan de beslissing. Bij afwijzing kan er bezwaar aangetekend worden.

Hoe lang duurt het proces van aanvraag tot erkenning als aannemer in Klasse 8?

U dient rekening te houden met een termijn van 2 weken om het dossier samen te stellen, waarna we het officieel indienen. Vervolgens heeft de dienst erkenning als aannemer 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen.
De Commissie vergadert 1 keer per maand om beslissingen te nemen over de volledige dossiers.

Kan een buitenlandse aannemer ook erkenning aanvragen in Klasse 8 in België?

Een erkenning als aannemer is enkel mogelijk voor een Belgische onderneming, die dus ingeschreven is in de KruispuntenBank der Ondernemingen.

Als de bestuurder van buitenlandse origine is, is er geen verschil in aanvraagprocedure.

Welke voordelen zijn er verbonden aan het verkrijgen van erkenning als aannemer in Klasse 8?

Wanneer u erkend bent als aannemer, dan kan uw onderneming zich kandidaat stellen bij openbare aanbestedingen. Eveneens is dit een kwaliteitslabel wat u kunt vermelden op uw facturen, website, enzovoort.

Zijn er bepaalde beperkingen voor aannemers die erkend zijn in Klasse 8 in België?

Ja, er is een maximum van €260.000.000 per jaar aan werven waaraan u kunt deelnemen.

Hoe vaak moet de erkenning als aannemer in Klasse 8 verlengd worden?

Een erkenning als aannemer is 5 jaar geldig. Daarna dient deze vernieuwd te worden.
Een voorlopige erkenning als aannemer heeft een geldigheidsduur van 20 maanden en kan tot twee keer toe verlengd worden, met een maximum looptijd van 5 jaar.

Is het mogelijk om beroep aan te tekenen tegen een beslissing over de erkenning als aannemer in Klasse 8?

Ja, wanneer uw erkenning geweigerd wordt, dan zal de reden ook vermeld worden in de beslissing. We hebben dan 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen en de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat hetzelfde dossier terug in behandeling kan genomen worden.

Wij begeleiden uw onderneming hierbij zodat u zo efficiënt en vlot mogelijk uw erkenning kunt verkrijgen.

Het proces om erkend te worden als Klasse 8 aannemer in België kan complex zijn, maar met de juiste begeleiding en voorbereiding kan uw onderneming zich onderscheiden en profiteren van nieuwe zakelijke kansen.

Wij staan klaar om u door elke stap van dit proces te begeleiden, zodat u met vertrouwen uw aanvraag kunt indienen en succesvol kunt zijn in uw bouwwerken.

Erkenning voor aannemer aanvragen

Wij onderzoeken voor welke klasse uw onderneming in aanmerking komt!

De klasses zijn ontworpen om te garanderen dat aannemers die zich inschrijven voor projecten van een bepaalde omvang,
over de noodzakelijke financiële capaciteit en ervaring beschikken om deze naar behoren uit te voeren.
Elke klasse gaat gepaard met verschillende voorwaarden waaraan men als onderneming dient te voldoen:
omzet, werkreferenties, personeel en eigen vermogen

Erkenning Aannemer Aanvragen